Morfemer med lydændring 2

Rodmorfemerne "på" og "vis" er begge lydrette ord, men når de bliver sat sammen til "påvis", høres "på" som [p<å] i stedet.
Det samme gælder fx også for "afgang" eller "dagbøde".
Eksempler:
daglige dag lig

e

savtakket sav tak(k) et

Lydændrende morfem Det sammensatte ord Morfemdeling
           [rå]=>[r<å] rådyrene    
          [på]=>[p<å] pålagde      
råd         [råd]=>[r<åd] rådgivningen  
           [rå]=>[r<å] råbåndsknobet
          [på]=>[p<å] påbuddene    
          [då]=>[d<å] dådyrets  
          [på]=>[p<å] ildspåsættelse
           [rå]=>[r<å] råskitser    
sav        [sav]=>[sau] savblade    

Opgaven er under udvikling. Du må gerne sende forslag til:
Forslag

©Torben Jessen 2016